• ✓ Deskundig advies

  • ✓ Gratis bezorging vanaf €540,-

  • ✓ Deuren showroom in Someren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houthandel Looijmans B.V. (hierna te noemen: ‘Looijmans’) voor levering aan consumenten.
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Looijmans en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Looijmans en een consument.
1.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen (hierna: ‘aanbod’) van Looijmans zijn vrijblijvend, tenzij in een aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt het aanbod na verloop van de betreffende termijn.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Looijmans langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Looijmans gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Looijmans niet.
2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•De identiteit en de adresgegevens (geen postbusnummer) van Looijmans;•de prijs inclusief belastingen;•de eventuele kosten van aflevering;•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;•de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Looijmans de prijs garandeert;•of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;•de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrektegegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;•de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
2.5 De in een offerte of aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Looijmans niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 Levering
3.1 De consument is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
3.3 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Looijmans is gerechtigd in gedeelten te leveren.
3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de consument. Looijmans is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de consument. Indien de vrachtkosten voor rekening van Looijmans zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.
3.5 Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt het navolgende:
a)Looijmans zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langereleveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan wordenuitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in datgeval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
b)In geval van ontbinding conform artikel 3.5 onder a) zal Looijmans het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk,doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
c)Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Looijmans zich inspannen om een vervangend product beschikbaarte stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bijvervangende producten behoudt de consument het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.

Artikel 4 Herroepingsrecht bij levering van producten
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, gedurende 14 dagen (bedenktijd) te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument voor een tijdige herroeping een bedrag heeft betaald, zal Looijmans dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4.2 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 4.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Looijmans retourneren, conform de door Looijmans verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de consument.
4.3 Niet standaard bij Looijmans op voorraad liggende materialen kunnen uitsluitend retour worden genomen indien deze materialen door de leverancier van Looijmans retour worden genomen. In dat geval is Looijmans gerechtigd aan de consument de retourkosten in rekening te brengen die door de leverancier aan Looijmans worden berekend, welke kosten worden vastgesteld op tenminste 25% van de waarde van de materialen met een minimum van € 50,00.
4.4 Maatwerk en materialen die uit één partij zijn geproduceerd of uit één partij afkomstig zijn, worden niet retour genomen door Looijmans.

Artikel 5 Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij Looijmans of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Looijmans of haar licentiegevers of toeleveranciers.

Artikel 6 Informatie
6.1 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Looijmans geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.
6.2 De consument staat er voor in dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.

Artikel 7 Garantie
7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande (Nederlandse) wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 De garantie vervalt indien de consument een product niet conform de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
7.3 Hout, laminaat, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor ‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het onderdeel is acceptabel.
7.4 Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.
7.5 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening – ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de afwerklaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

Artikel 8 Reclame
8.1 De consument is verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking, dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, door de consument schriftelijk te zijn gemeld aan Looijmans. De consument dient Looijmans in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de maatvoering, is toegestaan met 10% over- of ondermaat.
8.2 Indien ter zake een gebrek niet tijdig (zie artikel 8.1) wordt gereclameerd, dan komt aan de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de consument alle door Looijmans gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.
8.3 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Looijmans het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de consument vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de consument gehouden om het te vervangen product aan Looijmans te retourneren.

Artikel 9 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto (contant) vooraf te geschieden.
9.2 Indien betaling door middel van facturatie geschiedt, dan bedraagt de betaaltermijn 14 dagen. Nadat Looijmans de consument schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld het factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de brief (e-mail) te voldoen en het factuurbedrag is niet binnen 14 dagen op de bankrekening van Looijmans bijgeschreven, dan is de consument in verzuim geraakt. Indien de consument in verzuim is, is hij vanaf dat moment wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan Looijmans verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Looijmans is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.2 Behoudens opzet of grove schuld door Looijmans of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding dan beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt, is de vergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
10.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de consument jegens Looijmans heeft, dienen op straffe van verval binnen 1 jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan, dan wel de consument daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij Looijmans te zijn gemeld.
10.4 De consument vrijwaart Looijmans voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Looijmans of haar leidinggevenden.

Artikel 11 Privacy
11.1 De door de consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Looijmans klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.
11.2 Looijmans voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Looijmans zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 12 Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Looijmans en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Via WhatsApp
Voeg 31493492561 toe aan WhatsApp,
wij antwoorden snel!
deneme bonusu bahis siteleri canlı bahis casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler escort kızlar izmir